História rádu

História rádu

v krátkosti ...

Vznik Rádu bratov Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel (bosí karmelitáni) siaha do 12. storočia, keď pustovníci žijúci v jaskyniach na hore Karmel podľa vzoru proroka Eliáša obdržali ako spoločenstvo svetských ľudí svoju regulu. Aj neskôr pôsobili v reholi okrem kňazov aj svetskí bratia. Ďalšie roky priniesli zmiernenie reguly a postupný odklon od prvotného charakteru rádu. Reforma rádu sa uskutočnila až v 16. storočí.
Svetské osoby túžili využívať duchovné dobrá Karmelu. Prvou formou spojenia s Karmelom sa stal škapuliar. Sv. Šimon Stock dňa 16. júla 1251 v ťažkých časoch rádu dostal zvláštny znak ochrany od Matky Božej - sv. škapuliar a jeho privilégiá. Cirkev potvrdila a rozšírila túto formu mariánskej zbožnosti.
Pápež Mikuláš V. roku 1452 na prosbu generálneho predstaveného rádu bl. Jána Soretha osobitnou bulou potvrdil karmelitánsky spôsob života pre laikov - tretí rád. Dňa 10. mája 1979 pápež Ján Pavol II. potvrdil Regulu života pre Svetský rád bosých karmelitánov.

 

Svetský rád bosých karmelitánov na Slovensku
Svetský rád bosých karmelitánov bol založený 21. 6. 1992 pri Kláštore bosých karmelitánov v Horní Lomné (ČR), v ktorom pôsobili poľskí karmelitáni z Krakovskej provincie, a právne podlieha pod Krakovskú provinciu. Svetský rád bosých karmelitánov duchovne spravujú a formačne vedú poľskí bosí karmelitáni z Krakovskej provincie.
Tejto skutočnosti však predchádzalo mnohoročné úsilie, a najmä modlitby niekoľkých horlivých, pre Karmel zanietených osôb, ktoré sa už koncom 70. rokov pokúsili nadviazať kontakty najmä s poľskými bosými karmelitánmi, ale aj s karmelitánmi v Rakúsku, Nemecku a vo Francúzsku. Avšak až po zmene politického režimu r. 1989 sa mohli už otvorene usilovať o založenie svetského rádu na Slovensku. Sv. Otec Ján Pavol II. pri svojej prvej návšteve na Slovensku posvätil základný kameň pre karmelitánsky rád.
Na základe ustanovujúcej listiny generálneho predstaveného Rádu bosých karmelitánov o. Camilla Macciseho, OCD., zo dňa 25. 8. 1994, Mons. Dominik Tóth dňa 14. 12. 1994 na sviatok sv. Jána od Kríža slávnostne erigoval v jezuitskom kostole v Bratislave Svetský rád bosých karmelitánov - Spoločenstvo sv. Jána od Kríža v Bratislave. Dňa 15. 11. 1994 J. E. Arcibiskup Ján Sokol v súlade s kánonmi 312-320 Cirkevného zákonníka povolil účinkovanie Svetského rádu bosých karmelitánov na Slovensku na území Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy; Konferencia biskupov Slovenska povolila dňa 17. 5. 1995 rozšírenie pôsobnosti Svetského rádu bosých karmelitánov na územie celého Slovenska.
Svetský rád bosých karmelitánov má v súčasnosti okolo 30 riadnych členov a asi 10 sympatizujúcich členov. Okrem Spoločenstva sv. Jána od Kríža v Bratislave vzniklo spoločenstvo aj v Košiciach.

 

Najvýznamnejšie udalosti v OCDS
  • V r. 1993 vyšla vo vydavateľstve LÚČ brožúrka Svätý škapuliar - Dar Matky Božej. Na jej príprave sa podieľala jedna členka OCDS.
  • V júli r. 1994 sa dve členky spoločenstva zúčastnili na I. kongrese Svetského rádu bosých karmelitánov vo Wadowiciach (Poľsko).
  • V marci r. 1995 vykonal generálny definítor OCD z Ríma, o. Tadeusz Kujatowicz, prvú úradnú vizitáciu Svetského rádu bosých karmelitánov.
  • V dňoch 8.-15. 10. 1996 sa dve členky OCDS zúčastnili na celosvetovom kongrese Svetského rádu bosých karmelitánov v Ríme.
  • V r. 1997 pri príležitosti 100. výročia smrti sv. Terézie z Lisieux Svetský rád bosých karmelitánov (OCDS) pripravil niekoľko podujatí, napr. Literárno-hudobné pásmo o živote a diele sv. Terezky (libreto a scenár), v ktorom účinkovali bratislavskí vysokoškoláci.
  • Vo februári r. 1998 sa niekoľko členiek Svetského rádu zúčastnilo na príprave a nahrávke relácie Cesty v Slovenskom rozhlase, ktorá bola venovaná histórii a súčasnosti karmelitánskej rehole.
  • V marci r. 1998 sa v OCDS v Bratislave uskutočnilo nahrávanie pre televíznu reláciu Dobrá zvesť.
  • Dňa 15. 10. 1999, na sviatok sv. Terézie z Avily, o. biskup Mons. Dominik Tóth posvätil kaplnku OCDS, zasvätenú sv. Jánovi od Kríža, v sídle OCDS v Bratislave, na Dobrovičovej ul. 2. a dovolil v nej uchovávať Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu.
  • Vo februári 2000 vykonal o. provinciál Szczepan T. Praskiewicz, OCD vizitáciu v OCDS v Bratislave.
  • V dňoch 5.-9. 7. 2000 sa dve členky OCDS zúčastnili na III. Provinciálnom kongrese OCDS v Krakove.