sv. Ján od Kríža

Životopisné údaje o sv. Jánovi od Kríža (1542-1591)

 
asi 24. júna 1542
vo Fontiverose (Kastília) v Španielsku sa narodil Ján od Kríža – Juan de la Cruz (vl. menom Juan de Yepes) v šľachtickej, avšak chudobnej tkáčskej rodine Gonzala de Yepes a Cataliny, rodenej Alvarezovej.
okolo r. 1545
Jánovi zomrel otec.
asi r. 1548
matka sa s troma synmi presťahovala do Mediny del Campo.
1551 - 1564
Ján žil v Medine del Campo; navštevoval najprv školu pre chudobných – Colegium de la Doctrina. Priúčal sa tiež rôznym remeslám (stolárskemu, krajčírskemu, rezbárskemu, maliarskemu), v žiadnom z nich však nevynikal. Správca školy, Rodrigo de Dueňas Hormaza, zamestnal Jána ako miništranta v kostole sv. Márie Magdalény. Ján súčasne zbieral almužny pre deti v kolégiu. Neskôr sa stal ošetrovateľom v nemocnici de la Concepción, kde sa na rôzne nákazlivé choroby liečili predovšetkým chudobní ľudia.
1559 - 1563
na návrh správcu nemocnice, dona Alonsa Alvareza de Toledo, Ján navštevoval jezuitské kolégium v Medine del Campo.
1563
Ján vstúpil do karmelitánskej rehole, do kláštora sv. Anny v Medine; prijal rehoľné meno Ján od sv. Mateja (Juan de Santo Matía).
jún alebo september 1564
Ján zložil rehoľné sľuby.
koniec roka 1564 - 1568
Ján študoval filozofiu a teológiu na univerzite v Salamanke; býval v kláštore sv. Andreja za hradbami.
1567
provinčná kapitula v Avile vymenovala Jána za študijného prefekta v kláštore sv. Andreja.
leto 1567
Ján bol vysvätený za kňaza a slúžil svoju primičnú sv. omšu v kláštore sv. Anny v Medine del Campo; prvý raz sa stretol s Teréziou z Avily.
koniec septembra 1568
Terézia poslala otca Jána do Duruela (provincia Avila) pripraviť a založiť prvý kláštor reformovaných karmelitánov.
28. novembra 1568
provinciál karmelitánskej rehole Alonso Gonzáles posvätil prvý kláštor bosých karmelitánov v Duruele. Ján prijal nové rehoľné meno: Ján od Kríža (Juan de la Cruz). Prvými bosými karmelitánmi boli: páter Anton od Ježiša (predstavený kláštora), páter Ján od Kríža (zástupca predstaveného a majster novicov) a brat Jozef od Krista.
február 1569
Terézia od Ježiša navštívila prvý kláštor bosých karmelitánov v Duruele.
25. januára 1571
Ján založil kláštor bosých karmelitánok v Albe de Tormes.
apríl 1571
Jána od Kríža vymenovali za rektora kolégia bosých karmelitánov v univerzitnom meste Alcalá de Henares. Ján sa stal súčasne duchovným vodcom profesorov i študentov tunajšej univerzity.
od leta 1572 do r. 1577
na návrh Terézie od Ježiša o. Ján od Kríža pôsobil v Avile ako spovedník karmelitánok v kláštore Vtelenia.
1575
Piacenze sa konala generálna kapitula karmelitánskej rehole, na ktorej sa prijali prísne opatrenia proti bosým karmelitánom.
v noci z 3. na 4. decembra 1577
neprajníci tereziánskej reformy, „obutí“ karmelitáni – spolubratia, uvrhli Jána od Kríža do kláštorného väzenia v Tolede (Kastília). Žiadali od neho, aby sa vzdal tereziánskej reformy.
december 1577 - august 1578
Ján od Kríža strávil deväť mesiacov vo veľmi prísnom väzení v karmelitánskom kláštore v Tolede.
okolo 15. augusta 1578
Jánovi sa podarilo v noci utiecť z väzenia. Na čas sa uchýlil do kláštora bosých karmelitánok v Tolede a do nemocnice sv. Kríža.
9. októbra 1578
Ján od Kríža sa zúčastnil na druhej kapitule bosých karmelitánov v Almodóvare del Campo.
1578 – 1591
Ján od Kríža vykonával rôzne výchovne zamerané funkcie v kláštoroch tereziánskeho Karmelu, venoval sa pastoračnej starostlivosti o sestry, zakladal kláštory, vykonával stavebné práce, duchovne viedol mnohé rehoľné a svetské osoby, venoval sa kazateľskej činnosti.
október 1578 – jún 1579
Ján od Kríža bol predstaveným kláštora bosých karmelitánov v Calvariu; súčasne duchovne viedol bosé karmelitánky v kláštore v Bease de Segura. Napísal tri dôležité spisy: skicu Vrch dokonalosti alebo Hora Karmel, Slová svetla a lásky a Výstrahy.
13. júna 1579
Ján od Kríža založil v Baeze kláštor a univerzitné kolégium bosých karmelitánov.
1580
v Španielsku vypukla veľká chrípková epidémia, ktorá si vyžiadala mnoho obetí; v Medine del Campo zomrela Jánova matka – Catalina Alvarezová.
22. júna 1580
pápež Gregor XIII. prostredníctvom apoštolského listu (breve) „Pia consideratione“ dal bosým karmelitánom plnú moc zriadiť vlastnú, nezávislú a autonómnu rehoľnú provinciu.
3. - 16. marca 1581
v Alcalá de Henares sa konala prvá provinčná kapitula tereziánskej karmelitánskej rehole. Zúčastnilo sa na nej 20 bosých karmelitánov. Jána od Kríža zvolili za jedného zo štyroch definítorov.
1582 – 1588
Ján od Kríža pôsobil ako predstavený kláštora bosých karmelitánov v Granade.
4. októbra 1582
v Albe de Tormes zomrela vo veku 67 rokov matka Terézia od Ježiša.
1584
Ján od Kríža napísal Komentár k Duchovnej piesni a Výstup na horu Karmel.
17. februára 1585
Ján od Kríža, vikár provincie, založil kláštor bosých karmelitánok v Malage (Andalúzia).
17. - 20. augusta 1585
Ján od Kríža sa zúčastnil na provinčnej kapitule v Pastrane; provincia sa rozdelila na 4 dištrikty: Navarru a Starú Kastíliu, Andalúziu, Novú Kastíliu a Portugalsko. Na čelo každého dištriktu ustanovili jedného zo štyroch definítorov. Ján od Kríža sa stal provinčným vikárom Andalúzie.
1586
Ján od Kríža prišiel do Guadalcázaru, kde vážne ochorel. V čase svojho liečenia písal spis o viere v zázraky a o pravosti a nepravosti zázrakov (dielo sa nezachovalo).
máj – február 1587
Ján od Kríža založil kláštory bosých karmelitánov v Tolede, Cordobe, Seville a kláštory bosých karmelitánok v Madride, Caravake a Bujalanke.
1588 - 1591
Ján od Kríža pôsobil v Segovii (Kastília) ako predstavený kláštora, ktorý sa stal sídlom generálnej rady (consulta) bosých karmelitánov. Ján od Kríža v nej pôsobil ako prvý definítor; súčasne duchovne viedol bosé karmelitánky a študentov.
2. júna 1591
Ján od Kríža sa zúčastnil na generálnej kapitule rádu v Madride, kde sa uskutočnila voľba 65 predstavených. Jána od Kríža nezvolili do žiadneho úradu. Prijal návrh viesť skupinu 12 misionárov do Mexika.
jún 1591
Ján od Kríža sa na čas usadil v kláštore pustovníkov v La Peňuele s cieľom vybrať v kláštoroch Andalúzie vhodných misionárov na cestu do Mexika.
september 1591
Ján od Kríža vážne ochorel; odišiel sa liečiť do kláštora bosých karmelitánov v Ubede.
14. decembra 1591
krátko po polnoci v prítomnosti celej komunity Ján od Kríža zomiera so slovami: „Idem do neba spievať matutínum.“ Potom pobozkal kríž, ktorý držal v rukách, a povedal: „Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha.“
18. decembra 1591
sa konal pohreb Jána od Kríža za účasti mnohých karmelitánov a bratov z iných reholí i diecéznych kňazov.
28. apríla 1893
telesné pozostatky Jána od Kríža previezli z Ubedy najprv do Madridu a odtiaľ do kláštora bosých karmelitánov v Segovii.
1609
telesné pozostatky Jána od Kríža previezli do nového kostola bosých karmelitánov v Segovii.
1618
v Alcalá de Henares vyšlo po prvý raz dielo Jána od Kríža: Výstup na horu Karmel, Temná noc a Živý plameň lásky.
25. januára 1675
pápež Klement X. vyhlásil Jána od Kríža za blahoslaveného.
27. decembra 1726
pápež Benedikt XIII. vyhlásil Jána od Kríža za svätého.
24. augusta 1926
pápež Pius XII. vyhlásil sv. Jána od Kríža za učiteľa Cirkvi.
21. marca 1952
sv. Jána od Kríža vyhlásili za patróna španielskych básnikov.