Sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre

Životopisné údaje o sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre (1873 - 1897)

 
2. januára 1873
v Alençone (severozápadné Francúzsko) sa narodila Mária Františka Terézia Martinová (Marie Françoise Thér?se Martin) rodičom Ľudovítovi (Louis) a Zélii, rod. Guérinovej ako ich deviate dieťa (štyri deti im zomreli v útlom veku); Terézia mala štyri staršie sestry (Mária, Paulína, Leónia, Celina).
4. januára 1873
Terézia prijala sviatosť krstu v kostole Panny Márie; krstnou matkou bola jej staršia sestra Mária (13 r.).
28. augusta 1877
zomiera Teréziina matka Zélia Martinová.
29. augusta 1877
pohreb pani Martinovej; Terézia si zvolila svoju sestru Paulínu za druhú mamu.
15. novembra 1877
rodina sa presťahovala do Lisieux (Buissonnets).
1881 - 1886
Terézia navštevuje dievčenskú školu v benediktínskom opátstve v Lisieux.
2. októbra 1882
jej sestra Paulína vstúpila do Karmelu v Lisieux; prijala rehoľné meno sestra Agnesa od Ježiša.
25. marca 1883
počas Veľkej noci prepukla u Terézii nervová choroba.
13. mája 1883
Turíce: Panna Mária svojím úsmevom uzdravila Teréziu.
8. mája 1884
Terézia pristúpila k prvému sv. prijímaniu; v ten istý deň sestra Agnesa (Paulína) zložila rehoľné sľuby.
14. júna 1884
Terézia prijala sviatosť birmovania z rúk Mons. Hugonina, biskupa v Bayeux; birmovnou matkou sa stala sestra Leónia.
15. októbra 1886
Teréziina sestra Mária (Mária od Najsv. Srdca) vstúpila do Karmelu v Lisieux.
25. decembra 1886
po návrate z polnočnej omše Terézia získala milosť "obrátenia".
4. novembra - 2. decembra 1887
púť Terézie s otcom a sestrou Celinou do Paríža, Milána, Benátok, Bologne a Ríma; cestou z Ríma domov (24. novembra) navštívili Assisi, Florenciu, Pisu, Janov, Nice, Marseille, Lyon, Paríž.
20. novembra 1887
Terézia sa s otcom a Celinou zúčastnila na audiencii u pápeža Leva XIII.; osobne sa rozprávala s pápežom a požiadala ho o povolenie vstúpiť do Karmelu.
9. apríla 1888
na sviatok Zvestovania Pána (preložený z 25. marca) 15-ročná Terézia vstúpila do kláštora bosých karmelitánok v Lisieux a prijala rehoľné meno sestra Terézia od Dieťaťa Ježiša.
9. apríla 1888 - 10. januára 1889
počas postulátu Terézia pracovala v práčovni.
10. januára 1889
Terézia prijíma rehoľné rúcho v prítomnosti ťažko chorého otca. K svojmu rehoľnému menu pridáva "a Svätej Tváre".
10. januára 1889 - 8. septembra 1890
počas noviciátu Terézia pracovala v kláštornej jedálni (refektári).
8. septembra 1890
Terézia skladá rehoľné sľuby (profesia).
24. septembra 1890
Terézia prijíma čierny závoj.
20. februára 1893
sestra Agnesa od Ježiša (Paulína) bola zvolená za matku predstavenú; Terézia je poverená duchovnou formáciou svojich spolusestier v noviciáte.
29. júla 1894
v La Musse zomiera Teréziin otec Ľudovít Martin.
14. septembra 1894
jej sestra Celina vstúpila do Karmelu v Lisieux a prijala rehoľné meno sestra Mária od Sv. Tváre (neskôr Genovéva od sv. Terézie).
január 1895
na pokyn matky Agnesy od Ježiša Terézia začala písať autobiografické zápisky.
9. júna 1895
na sviatok Najsv. Trojice počas sv. omše Terézia dostáva vnuknutie obetovať sa Milosrdnej Láske.
11. júna 1895
so sestrou Genovévou (Celinou) zložili Úkon sebaobetovania Milosrdnej Láske pred sochou Usmievavej Panny Márie.
20. januára 1896
Terézia odovzdala časť svojich autobiografických zápiskov (Rukopis A) matke Agnese od Ježiša.
21. marca 1896
po voľbe predstavenej matky Márie Gonzagy Teréziu potvrdili vo funkcii pomocnej novicmajsterky; okrem toho mala službu v sakristii, starala sa o bielizeň a maľovala.
2. - 3. apríla 1896
v noci zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok sa u Terézie prejavili prvé príznaky ťažkej choroby - tuberkulózy (prvé chrlenie krvi). Bol to začiatok jej veľkého telesného i duševného utrpenia.
13. septembra 1896
ukončila ďalšie svoje autobiografické poznámky - Rukopis B.
3. júna 1897
na podnet matky Agnesy matka Mária Gonzaga požiadala Teréziu, aby pokračovala vo svojej autobiografii (Rukopis C).
30. júla 1897
Terézia prijala sviatosť pomazania chorých.
19. augusta 1897
Terézia posledný raz prijala Eucharistiu.
30. septembra 1897
večer Terézia vo veku 24 rokov umiera v prítomnosti zhromaždenej komunity.
4. októbra 1897
pohreb sr. Terézie od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre.
29. apríla 1923
pápež Pius XI. vyhlásil sestru Teréziu od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre za blahoslavenú.
17. mája 1925
pápež Pius XI. vyhlásil sestru Teréziu od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre za svätú.
14. decembra 1927
pápež Pius XI. vyhlásil sv. Teréziu spolu so sv. Františkom Xaverským za hlavnú patrónku misií a misionárov na celom svete.
3. mája 1944
Pius XII. vyhlásil sv. Teréziu popri sv. Jane z Arku.za druhú patrónku Francúzska.
19. októbra 1997
na misijnú nedeľu pápež Ján Pavol II. slávnostne vyhlásil sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre za učiteľku Cirkvi.