Galéria

Sympózium k sv. Terézii od Ježiša

Sympózium 28. 3. 2015 v Bratislave v Centre Salvator zorganizoval v deň 500. výročia narodenín sv. Terézie od Ježiša, učiteľky Cirkvi, Svetský rád bosých karmelitánov v Bratislave.

Púť OCDS Bratislava na Starých Horách

Púť OCDS Bratislava na Celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara 28. júla 2012 na Staré Hory.
Príhovor p. Andrzeja Ruszalu OCD z Poľska je dostupný na youtube. Prednášku p. Andreja Valenta OCD ktorá odznela na Starých horách je možne vo forme mp3 stiahnúť tu.

 

Návšteva p. Andreja Ruszalu OCD (provinciála OCD v Krakovskej provincii)

V dňoch 19. - 21. apríla 2012 sme v Spoločenstve sv. Jána od Kríža v Bratislave privítali vzácnych hostí z Poľska. Navštívil nás P. Andrej Ruszala OCD (provinciál OCD v Krakove), spolu s P. Lukaszom Kasperekom OCD (definítor a delegát provinciálaOCD v Krakove) a sr. Alicja Kalinowska, členka Provinciálnej rady pre OCDS - poverená starostllivosťou o zahraničné komunity OCDS.
Dňa 19. apríla 2012 mal o 19.00 prednášku P. Andrzej Ruszala OCD: Charizmatické dary v kresťanskom živote a ich správne používanie podľa sv. Jána od Kríža v UPC, Mlynská dolina v Bratislave. Na druhý deň 20. apríla 2012 niektrorí členovia rádu skladali prísľuby v uršulínskom kostole v Bratislave.

Otvorenie karmelitánskej predajne U kapucínov

Vo štvrtok 29. apríla, 2011 na sviatok sv. Kataríny Sienskej, spolupatrónky Európy, bolo slávnost­ne otvorené nové karmelitánske kníhkupectvo "U kapucínov". O 17.00 bola sv. omša - hlavný celebrant provinciálny predstavený Menších bratov kapucínov, P. Fidel Pagáč OFM cap. Kázeň mal P. Vojtěch Kodet O. carm, predstavený Rádu karmelitánov v ČR, ktorý mal po sv. omši prednášku a p. Jan Fatka O. carm - riaditeľ Karmelitánskeho nakladateľstva, s. r. o. pozval prítomných na otvorenie karmelitánskej predajne.

Návšteva delegáta provinciála OCD v Krakove P. Lukasza Kaspereka OCD a sr. Alicja Kalinowskej

Tohtoročné slávenie Turíc sa v našom Spoločenstve sv. Jána od Kríža nieslo v duchu priateľskej návšte­vy hostí z Poľska.

V dňoch 21. - 25. mája 2010 nás navštívil definítor a delegát provinciála OCD v Krakove P. Lukasz Kasperek OCD a sr. Alicja Kalinowska, členka Pro­vinciálnej rady pre OCDS – poverená starostlivos­ťou o zahraničné komunity OCDS. Okrem du­chovnej obnovy, duchovného povzbudenia, predná­šok a spoločného slávenia Eucharistie za prítom­nosti nášho duchovného asistenta P. Rudolfa Bartala OCD hostia vykonali vizitáciu nášho spo­ločenstva podľa Štatútov Svetského rádu bosých karmelitánov. Vo voľných chvíľach si pozreli pamä­tihodnosti Bratislavy a navštívili aj hrad Devín.

Stránky